فیوز شیشه ای

فیوز شیشه ای یک نوع فیوز است که بدنه‌اش از شیشه تشکیل شده است. این فیوزها به عنوان محافظ از مدارهای الکتریکی عمل می‌کنند و در صورت افزایش جریان به مقدار غیرمجاز، خود را قطع کرده و مدار را از خطر آسیب یا حتی آتش‌سوزی محافظت می‌کنند.

**ویژگی‌های فیوز شیشه ای:**

1. **مصرف جریان نامی (Current Rating):**
– هر فیوز شیشه‌ای دارای یک مقدار جریان نامی مشخص است که در صورت تجاوز، فیوز به کار می‌رود.

2. **ولتاژ کاری (Voltage Rating):**
– حداکثر ولتاژی که فیوز می‌تواند تحمل کند.

3. **سرعت عمل (Breaking Capacity):**
– حداکثر جریانی که فیوز می‌تواند با ایمنی قطع کند.

4. **کاربردها:**
– استفاده در مدارات الکتریکی و الکترونیکی برای حفاظت از تجهیزات در برابر جریانهای نامناسب یا افزایش جریان ناگهانی.

5. **شکل و ابعاد:**
– معمولاً فیوزهای شیشه‌ای در ابعاد و اشکال مختلفی طراحی شده‌اند.

6. **تعویض‌پذیری:**
– برخی از فیوزهای شیشه‌ای قابل تعویض هستند و می‌توانند پس از عملکرد قطعی، به سادگی تعویض شوند.

فیوزهای شیشه‌ای به دلیل شفافیت بدنه شیشه، به کمک نور مشاهده شده و می‌توان از وضعیت آنها در صورت فعال شدن به راحتی بازدید کرد.