مقاومت

مقاومت (Resistor) یک عنصر الکترونیکی است که مقاومت الکتریکی دارد و در مدارهای الکتریکی برای محدود کردن جریان الکتریکی یا تنظیم ولتاژ استفاده می‌شود.

**ویژگی‌ها**

1. **مقدار (Resistance Value):**
– مقدار مقاومت یک ویژگی مهم است که بر اساس واحد اهم (Ohm) اندازه‌گیری می‌شود.

2. **دقت (Resistance Tolerance):**
– نمایانگر محدوده احتمالی از مقدار مقاومت نسبت به مقدار معین آن است.

3. **توان (Power Rating):**
– حداکثر توانی که می‌تواند در شرایط عادی تحمل کند.

4. **نوع :**
– مقاومت‌ها در انواع مختلفی مانند مقاومت‌های فلزی، مقاومت‌های کربنی، مقاومت‌های فلز اکسید، و مقاومت‌های فلز کربیدی وجود دارند.

5. **کد رنگی:**
– برخی از مقاومت‌ها با استفاده از کد رنگی شناخته می‌شوند که اطلاعات در مورد مقدار مقاومت، دقت، و توان را ارائه می‌دهد.

**کاربردهای :**

1. **تنظیم ولتاژ و جریان:**
– در مدارهای الکترونیکی برای تنظیم ولتاژ و جریان به کار می‌روند.

2. **تقویت سیگنال:**
– در برخی از مدارهای تقویت‌کننده سیگنال‌ها نقش دارند.

3. **حفاظت مدار:**
– برای حفاظت از سایر اجزای مدار در برابر جریان‌های زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

4. **تقسیم ولتاژ:**
– برای تقسیم ولتاژ در مدارها استفاده می‌شوند.

‌ از لحاظ فیزیکی معمولاً به شکل تابلوی استوانه‌ای با دو سر کانکتور مانند سیم‌های فلزی تولید می‌شوند.