پل دیود

هیچ محصولی یافت نشد.

پل دیود (Bridge Rectifier) یک مدار الکترونیکی است که برای تبدیل جریان متناوب (AC) به جریان مستقیم (DC) استفاده می‌شود. این مدار از چهار دیود تناوبی استفاده می‌کند و به صورت پل شکل درست می‌شود

**ویژگی‌های پل دیود:**

1. **تبدیل AC به DC:**
– اصلی‌ترین کاربرد پل دیود، تبدیل جریان متناوب (AC) از منبع برق به جریان مستقیم (DC) است.

2. **چهار دیود:**
– از چهار دیود تناوبی تشکیل شده است که به گونه‌ای مرتب شده‌اند که توانایی تبدیل AC به DC را دارند.

3. **پل دیود متداول:**
– در بسیاری از مدارات الکترونیکی، از پل دیود به عنوان یک مرحله تبدیل جریان استفاده می‌شود.

4. **کاربرد در منابع تغذیه:**
– این مدار برای تولید جریان مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مثال در منابع تغذیه برای دستگاه‌های الکترونیکی.

**چگونگی عملکرد:**
– در نیمه اولیه هر چرخه جریان متناوب (AC)، دو دیود از چهار دیود فعال می‌شوند و جریان از منبع به بار جاری می‌شود.
– در نیمه دوم هر چرخه، دیودهای دیگر فعال می‌شوند و جریان از بار به منبع جاری می‌شود.
– در نتیجه، خروجی از یک نصف چرخه AC به سمت یک جهت می‌رود و در نصف دیگر به سمت جهت معکوس می‌رود، که در نهایت به تولید جریان مستقیم (DC) منجر می‌شود.

**کاربردها:**
– در منابع تغذیه دستگاه‌های الکترونیکی و بخصوص در تبدیل AC به DC.
– در مدارات ریخت‌سازی دیودهای الکترونیکی.
– در انواع منابع تغذیه سوئیچینگ.
– در دستگاه‌های الکترونیکی خانگی و صنعتی.