فازمتر

**فازمتر:**
فازمتر یا تستر فاز یک ابزار اندازه‌گیری است که برای تشخیص و اندازه‌گیری ولتاژ یا فاز در یک سیستم برقی استفاده می‌شود. این ابزار به تعیین وجود ولتاژ و فاز در یک خط یا مدار الکتریکی کمک می‌کند.

**ویژگی‌های فازمتر:**
1. **نوع نمایش:**
– ممکن است دارای نمایشگر دیجیتال یا آنالوگ باشد که ولتاژ یا فاز را نشان دهد.

2. **اندازه‌گیری ولتاژ:**
– برخی از فازمترها قابلیت اندازه‌گیری ولتاژهای مختلف را دارا هستند.

3. **مقاومت الکتریکی:**
– بعضی مدل‌ها از مقاومت‌های الکتریکی نیز پشتیبانی می‌کنند.

4. **آزمون فاز گلوگاه:**
– برخی فازمترها می‌توانند با تست فاز گلوگاه، فازهایی که در سیم‌ها نهفته هستند را تشخیص دهند.

**کاربردهای معمول:**
– تست ولتاژ و فاز در خطوط برق و سیستم‌های برقی.
– استفاده در تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی.
– بررسی اتصالات برق در سیستم‌های مختلف.