خازن الکترولیت صنعتی خازن دستگاهی است که انرژی الکتریکی را در میدان الکتریکی ذخیره می کند. این یک قطعه الکترونیکی دو پایانه است.